anhduongco

Sứ đứng cách điện dùng cho các đường dây trên không từ 6kV đến 35kV. Với chức năng cách điện giữa đường dây với phần không mang điện như xà, cột...